U bent hier:

Gfiten en Legaten

Met uw hulp kunnen wij vrouwen helpen om economisch zelfstandig te worden.

De fondsen van Tesselschade, die de financiële steun verlenen, worden onder meer gevoed door een groot deel van de jaarlijkse contributiegelden van de leden, daarnaast door giften en legaten. Een (periodieke) gift of een legaat kan voor u fiscaal gunstig zijn. Voor alle gevallen geldt: vraag uw belastingadviseur en notaris naar de details in verband met uw persoonlijke omstandigheden. Een gift of donatie kan naar eigen keuze worden gedaan aan de landelijke vereniging, aan een fonds of aan een afdeling.

ANBI regeling

Per 1 januari 2008 is een nieuwe fiscale regeling van kracht geworden voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), de goede doelenorganisaties. Tesselschade heeft een beschikking ontvangen van de Belastingdienst, waaruit blijkt dat Tesselschade aangemerkt wordt als een ANBI en gebruik mag maken van fiscale faciliteiten. Deze faciliteiten betreffen schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen, waarover Tesselschade geen schenking- of successierecht is verschuldigd. Particulieren kunnen vanaf 2008 alleen aftrek krijgen voor de inkomstenbelasting voor giften aan een bij beschikking aangemerkte instelling, zoals Tesselschade . Een kopie van deze ANBI beschikking voor Tesselschade kan bij de penningmeester (digitaal) worden opgevraagd. Verstuur uw verzoek per e-mail naar bestuur@tesselschade.nl.

De beschikking is voor onbepaalde tijd. Of Tesselschade in de toekomst in aanmerking komt voor een ANBI beschikking zal regelmatig door de Belastingdienst worden getoetst.

Gift

Aangezien Tesselschade is aangemerkt als een ANBI kan een gift ineens aan Tesselschade voor u fiscaal gunstig zijn. Het bedrag (tezamen met andere vergelijkbare giften) kan voor de inkomstenbelasting van uw belastbaar inkomen worden afgetrokken. Door deze 'belastingbesparing' kost de gift u dus minder dan het nominale bedrag. Vraag uw belastingadviseur naar de details.

Giften kunnen gestort worden op reknr. NL72INGB0000033062 t.n.v. Tesselschade-Arbeid Adelt te Zwolle.

Belastingvrij periodiek schenken via een onderhandse schenkingsovereenkomst

Per 1 januari 2014 geldt een vereenvoudigde procedure en is een notariële akte niet langer vereist.

De schenkingsovereenkomst gaat u aan met Tesselschade-Arbeid Adelt voor een periode van minimaal vijf jaar. In de overeenkomst wordt vastgelegd hoeveel u per jaar schenkt. Dit bedrag is volledig fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen kan het belastingvoordeel oplopen tot 52% van uw gift.

Voorbeeld: met akte zonder akte

     met akte    zonder akte
Uw gift aan Tesselschade Arbeid Adelt   € 250    € 250
U krijgt terug van de belasting*   € 130   € 0
Het kost u netto   € 120   € 250

                          * teruggave op basis van belastingtarief van 52%

Hoe meer u doneert, hoe meer belastingvoordeel u heeft.

Schenken met een overeenkomst is eenvoudig:

 1. download het formulier 'overeenkomst periodieke gift in geld' bij www.belastingdienst.nl
  (1 exemplaar voor de schenker, 1 exemplaar voor de ontvanger en toelichting)
 2. vul in beide exemplaren de punten 1,2,3, 5 en 6 in en onderteken bij punt 5 en 6
 3. geef in een begeleidend schrijven aan of u wilt schenken aan Tesselschade landelijk of aan één van de regionale afdelingen
 4. stuur het formulier per post naar
  Tesselschade Arbeid Adelt,
  Van de Cloostermarke 7
  8016 KN Zwolle
 5. Tesselschade zorgt dat punt 4 en 7 ingevuld en ondertekend worden
 6. Tesselschade retourneert het exemplaar voor de schenker. Dit moet overlegd kunnen worden aan de Belastingdienst

U kiest zelf op welk moment de overeenkomst ingaat. De ingangsdatum van de overeenkomst bepaalt vanaf welk jaar u belastingvoordeel heeft. U bepaalt zelf of u schenkt aan Tesselschade-Arbeid Adelt landelijk of aan één van de regionale afdelingen. Ook kunt u aangeven of uw schenking is bestemd voor het Tesselschade Studiefonds of voor het Zegers Veeckens Fonds voor (oud-)handwerksters.

N.B.
Bij bedragen vanaf € 1.250,- die jaarlijks periodiek geschonken worden geeft Tesselschade er de voorkeur aan alsnog een notariële akte op te laten maken.

De kosten van deze akte zijn dan voor rekening van Tesselschade.

Legaten

Voor degenen die Tesselschade bij legaat of erfstelling geld willen nalaten, is het volgende belangrijk. Het maken van een legaat of erfstelling geschiedt bij notarieel testament. Voor alle gevallen geldt: vraag uw notaris naar details of kijk op www.notaris.nl voor meer informatie of een notaris bij u in de buurt.

Hebt u vragen over giften of legaten, neemt u dan via e-mail contact op met het bestuur: bestuur@tesselschade.nl